Budowa instalacji łączącej istniejącą pompownię z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Czerniakowskiej 48 w Warszawie

 

                                                                                                                               Warszawa, 08.10.2021 r.

 

II KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.
ogłasza  II konkurs ofert na:

 

Budowa instalacji łączącej istniejącą pompownię z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Czerniakowskiej 48 w Warszawie oraz remont
z przebudową instalacji ppoż. Z zaworami DN52 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Czerniakowskiej 48 w Warszawie.
 

 

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl
  2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia   21.10.2021 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2021 o godz.1430 w siedzibie   Spółdzielni.
  4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl