Formularz pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie Członków

 

Zgodnie ze zmianami w Prawie Spółdzielczym, obecnie istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji członka spółdzielni przez inną osobę.
Pełnomocnik musi posiadać pełnomocnictwo w formie pisemnej.
Tutaj można poprać druk pełnomocnictwa : Pełnomocnictwo