II konkurs ofert na naprawę stopni schodów wewnętrznych z lastryka w budynkach przy ul. Czerniakowskiej 48, 50, 52, 54 i 56 i Zwierzynieckiej 9, 11, 13, 15 i 17 w Warszawie.

 

                                                                                                                                Warszawa, 14.07 2022 r.

 

 II KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

 

ogłasza II konkurs ofert na naprawę stopni schodów wewnętrznych z lastryka w budynkach przy ul. Czerniakowskiej 48, 50, 52, 54 i 56 i Zwierzynieckiej
9, 11, 13, 15 i 17 w Warszawie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 28.07.2022 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2022 r. o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl