II konkurs ofert na remont lokalu mieszkalnego będącego w zasobach SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.

 

                                                                                                                               Warszawa, 08.10.2021 r.

 

 

 II KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

ogłasza  II konkurs ofert na remont lokalu mieszkalnego będącego
w zasobach SBM „Pod Kopcem” w Warszawie. 

 

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl
  2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia   25.10.2021 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2021 o godz.1630 w siedzibie   Spółdzielni.
  4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15
    lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl