II konkurs ofert na sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego elewacji budynków

 

                                                                                                                               Warszawa, 02.06.2021 r.

 

 

 II KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.


ogłasza II konkurs ofert na sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego elewacji budynków
przy ul. Czerniakowskiej 50, 52 i 54 oraz budynków przy ul. Zwierzynieckiej 9, 11 i 13 w Warszawie.
 

 

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl
  2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia   16.06.2021 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2021 o godz.1430 w siedzibie   Spółdzielni.
  4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15
    lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl