II konkurs ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w będącego w zasobach SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.

 

Warszawa, 05.12.2022 r.

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

ogłasza II konkurs ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego
w będącego w zasobach SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 20.01.2023 r. do godz.14:00 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2022 o godz.14:30 w siedzibie Spółdzielni.

4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl