II konkurs ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego

 

                                                                                                                               Warszawa, 29.07.2021 r.

 

 

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

ogłasza II konkurs ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego
w będącego w zasobach SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie  pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl 

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 16.08.2021 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2021 o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl