II konkurs ofert na wymianę wodomierzy budynkowych

 

Warszawa, 26.04.2024 r.

 II KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b

ogłasza  II konkurs ofert na wymianę wodomierzy budynkowych w zasobach SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie  pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl

2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 13.05.2024 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2024  r.  o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.

4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl