II konkurs ofert na zamknięcie wrzutów zsypowych

 

Warszawa, 20.03.2024 r.

II KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

ogłasza II konkurs ofert na zamknięcie wrzutów zsypowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Zwierzynieckiej 9 w Warszawie.

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 04.04.2024 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2024 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl