Konkurs ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego

 

                                                                                                                                       Warszawa, 28.02.2020 r.

  KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.


 ogłasza II   konkurs ofert na wykonanie remontu lokalu w zasobach
SBM
„Pod Kopcem” w Warszawie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.
2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 16.03.2020 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.
3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2020 o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.
4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są  Tomasz Makowski i  Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl