II PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej

 

                                 Warszawa, 29. 08. 2023 r.

 II PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w Warszawie przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

ogłasza II przetarg nieograniczony na:

dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zwierzynieckiej 9, 11, 13, 15  i 17 oraz przy ul. Czerniakowskiej 48, 50 i 56 w Warszawie.

 

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl
  2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia
    13.09.2023 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2023.r. o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.
  4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl