II przetarg nieograniczony na remont ciągów pieszo-jezdnych i chodników

 

Warszawa, 23.10. 2018 r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

ogłasza II przetarg nieograniczony na remont ciągów pieszo-jezdnych  i chodników na terenie SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 08.11.2018 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2018 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie  przetargu nieograniczonego oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i  Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-meilem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl