III przetarg nieograniczony na konserwację zasobów mieszkaniowych i terenu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Pod Kopcem” w Warszawie

 

                                                                                                                               Warszawa, 15.09. 2020 r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

ogłasza III przetarg nieograniczony na konserwację zasobów mieszkaniowych i terenu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Pod Kopcem” w Warszawie.

 

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.
  2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 30.09.2020 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2020 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.
  4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie przetargu nieograniczonego oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl