Konkurs ofert na dostawę i montaż krat w piwnicy

 

Warszawa, 05.09.2018 r.

 

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD Kopcem”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

 ogłasza konkurs ofert na dostawę i montaż krat w piwnicy budynku przy ul. Czerniakowskiej 52 w Warszawie.

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 24.09.2018 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2018 o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl