Konkurs ofert na mechaniczne czyszczenie i impregnację posadzek

 

Warszawa, 07.07.2023.

KONKURS OFERT
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b
ogłasza konkurs na:
mechaniczne czyszczenie i impregnację posadzek wykonanych z lastryko
w budynkach Czerniakowska 48, 50, 52, 54, 56 w Warszawie

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl
2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 31.07.2023 r. do godz.14:00 w siedzibie Spółdzielni.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2023.r. o godz.14:30 w siedzibie Spółdzielni.
4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl