Konkurs ofert na modernizacje miejsc postojowych

 

Warszawa, 07.06.2018 r.

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

ogłasza konkurs ofert na:

1. Pracę wdrażające system parkowania ( indywidualne miejsca) w zasobach SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 20.06.2018 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2018 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Wiesław Cieślicki pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-meilem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl