Konkurs ofert na montaż oświetlenia LED wraz z wykonaniem zasilenia w energię elektryczną wiat śmietnikowych

 

                                                                                                                                   Warszawa, 05.07.2022 r.

 

 

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

 

Ogłasza konkurs ofert na montaż oświetlenia LED wraz z wykonaniem zasilenia w energię elektryczną wiat śmietnikowych zlokalizowanych przy ul. Czerniakowskiej 50/52 i 58 oraz przy Zwierzynieckiej 9 i 14 w Warszawie. 

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl 

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 20.07.2022 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2022 r. o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl