Konkurs ofert na naprawę stopni schodów wewn. z lastryka w budynkach przy ul. Czerniakowskiej 48,50,52,54 i 56 oraz przy ul. Zwierzynieckiej 9,11,13,15 i 17 w Warszawie.

 

                                                                                                                                Warszawa, 09.06.2022 r.

 

 

KONKURS OFERT

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.


ogłasza konkurs ofert na naprawę stopni schodów wewn. z lastryka w budynkach
przy ul. Czerniakowskiej 48,50,52,54 i 56 oraz przy ul. Zwierzynieckiej 9,11,13,15 i 17 w Warszawie.
 

 

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres e-mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl
  1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 27.06.2022r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2022r. o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.
  1. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl