konkurs ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej montażu inst. fotowoltaicznej na dachu budynków mieszkalnych

 

                                                                                                                                Warszawa, 08.02.2023 r.

 

 

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

ogłasza    konkurs ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej montażu inst. fotowoltaicznej na dachu budynków przy
ul. Czerniakowskiej 48, 50, 56 oraz przy ul. Zwierzynieckiej 9, 11, 13, 15 i 17
w Warszawie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 24.02.2023 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2023.r. o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl