Konkurs ofert na poprawę efektywności instalacji oraz armatury pod pionowej inst.c .o. i c. w. u w budynku przy ul. Zwierzynieckiej 15 w Warszawie.

 

                                                                                                                                Warszawa, 29.07 2022 r.

 

  KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

ogłasza   konkurs ofert na poprawę efektywności instalacji oraz armatury podpionowej inst.c .o. i c. w. u w budynku przy ul. Zwierzynieckiej 15
w Warszawie.
 

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 29.07.2022 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2022 r. o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl