Konkurs ofert na remont instalacji kanalizacyjnej w piwnicy w budynkach przy ul. Czerniakowskiej 48, 50, 54 i 56 w Warszawie.

 

                                                                                                                                Warszawa, 16.09.2021 r.

 

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.


ogłasza konkurs ofert na remont instalacji kanalizacyjnej w piwnicy
w budynkach przy ul.    Czerniakowskiej 48, 50, 54 i 56 w Warszawie.

 

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl
  2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia   30.09.2021 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2021 o godz.1430 w siedzibie   Spółdzielni.
  4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl