Konkurs ofert na remont instalacji oddymiania w budynku przy ul. Zwierzynieckiej 13 w Warszawie.

 

                                                                                                                                       Warszawa,05.11.2020 r.

  KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

                                 w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.
  ogłasza   konkurs ofert na remont instalacji oddymiania w budynku przy
ul. Zwierzynieckiej 13 w Warszawie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną.

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 18.11.2020 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2020 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl