Konkurs ofert na remont pomieszczeń zsypowych

 

Warszawa, 20.09.2017r.

KONKURS OFERT

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

 Ogłasza konkurs ofert na remont pomieszczenia zsypowego w budynkach przy ul. Czerniakowskiej 50 i Zwierzynieckiej 15

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać (odpłatnie) w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8 w Warszawie.

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do 09.10. 2017 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2017 r. o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie  konkursu ofert  oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są:

Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15
lub  e-meilem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl