Konkurs ofert na remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Czerniakowskiej 48 w Warszawie.

 

Warszawa,23.11.2020 r.

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

ogłasza konkurs ofert na remont schodów wejściowych do budynku
przy ul. Czerniakowskiej 48 w Warszawie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po zgłoszeniu na maila: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 07.12.2020 r. do godz.16:00 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2020 o godz.16:30 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl