Konkurs ofert na remont spodnich płyt balkonów w budynkach przy ul. Czerniakowskiej 54, Zwierzynieckiej 15 i 17 w Warszawie

 

                                                                                                                                Warszawa,30.05.2022 r.

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

ogłasza konkurs ofert na remont spodnich płyt balkonów w budynkach
przy ul. Czerniakowskiej 54, Zwierzynieckiej 15 i 17 w Warszawie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 14.06.2022 r. do godz.14 00 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2022 r. o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl