Konkurs ofert na usługę leasingu operacyjnego ciągnika ogrodniczego.

 

Warszawa dn. 01.09.2021 r.

 

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.
ogłasza konkurs ofert na usługę leasingu operacyjnego ciągnika ogrodniczego.

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: administrator@sbmpodkopcem.com.pl

2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 14.09.2021 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2021 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4. Osobą odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Wiesław Cieślicki pod numerem tel. 515-988-670 lub e-mailem: administrator@sbmpodkopcem.com.pl