Konkurs ofert na wykonanie monitoringu w budynku przy ul. Czerniakowskiej 48

 

                                                                                                                               Warszawa, 30.04.2019 r.

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.


ogłasza konkurs ofert na wykonanie monitoringu w budynku przy
ul. Czerniakowskiej 48 w Warszawie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.
2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 14.05.2019 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.
3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2019 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.
4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są  Tomasz Makowski i  Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl