Konkurs ofert na wykonanie nasadzeń zamiennych w ilości 24 drzew na terenie SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.

 

Warszawa, 26-08-2022 r.

KONKURS OFERT
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

Ogłasza konkurs ofert na wykonanie nasadzeń zamiennych
w ilości 24 drzew na terenie
SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul.Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.
2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 30.09.2022 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.
3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2022 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.
4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl.