Konkurs ofert na  wykonanie nasadzeń zamiennych

 

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.


Ogłasza   konkurs ofert na  wykonanie nasadzeń zamiennych
w ilości 31 drzew na terenie spółdzielni

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostałe dokumenty można otrzymać bezpłatnie wysyłając maila z tytułem „Konkurs na nasadzenia zamienne” na adres: sbmpodkopcem1@n-s.pl lub sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 23.06.2020 r. do godz.1300 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2020 o godz.1330 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są  Tomasz Makowski i  Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl