Konkurs ofert na wykonanie nawierzchni bezpiecznej i ciągów pieszych na placach zabaw

 

                                                                                                                               Warszawa, 02.04.2021 r.

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

Ogłasza konkurs ofert na wykonanie nawierzchni bezpiecznej i ciągów pieszych na placach zabaw zlokalizowanych przy budynkach przy ul. Czerniakowskiej 52 i Czerniakowskiej 56 w Warszawie. 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na
adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl 

  1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 26.04.2021 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2021 o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.
  1. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl