Konkurs ofert na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod wiaty śmietnikowe na terenie osiedla SBM ”Pod Kopcem” w Warszawie.

 

                                                                                                                                       Warszawa, 10.07.2020 r.

 

  KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

ogłasza   konkurs ofert na wykonanie nawierzchni  z kostki betonowej pod wiaty śmietnikowe
na terenie osiedla SBM ”Pod Kopcem” w Warszawie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 23.07.2020 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2020 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są  Tomasz Makowski i  Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl