konkurs ofert na wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej

 

                                                                                                                                                            Warszawa, 30.01.2024 r.

 

 

  KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

          w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 ogłasza konkurs ofert na wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej obiektów budowlanych będących w zasobach SBM „Pod Kopcem”
w Warszawie.

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.

2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 26.02.2024  r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2024 r. o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.

4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są  Tomasz Makowski i  Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl