Konkurs ofert na wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej

 

                                                                                                                               Warszawa, 09.09.2019 r.

 

  KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

                                 w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 ogłasza konkurs ofert na wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej obiektów budowlanych będących w zasobach SBM „Pod Kopcem”
w Warszawie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 23.09.2019 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2019 r. o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są  Tomasz Makowski i  Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl