konkurs ofert na wykonanie remontu ciągów pieszo-jezdnych i chodników

 

Warszawa, 07.05.2024 r.

 

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu ciągów pieszo-jezdnych
i chodników na terenie osiedla SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie  pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl

2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 22.05.2024 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2024 r.  o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl