konkurs ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Czerniakowskiej 54 lok.78 będącego w zasobach SBM „Pod Kopcem” w Warszawie

 

Warszawa, 20.12.2023 r.

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy
ul. Czerniakowskiej 54 lok.78  będącego w zasobach SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl

2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 15.01.2024 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2024 o godz.16:30 w siedzibie Spółdzielni.

4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl