Konkurs ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zwierzynieckiej 13

 

                                                                                                                               Warszawa, 30.06.2021 r.

 

 

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zwierzynieckiej 13 m 1
będącego w zasobach SBM „Pod Kopcem” w Warszawie

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl 

  1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 15.07.2021 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2021 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.
  1. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl