Konkurs ofert na wykonanie remontu pomieszczenia zsypu w budynku przy ul. Zwierzynieckiej 9 w Warszawie.

 

                                                                                                                                Warszawa, 12.04.2022 r.

 

 

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu pomieszczenia zsypu
w budynku przy ul. Zwierzynieckiej 9 w Warszawie.

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie  pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl

2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 26.04.2022 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2022 r. o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl