konkurs ofert na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych

 

                                                                                                                                        Warszawa, 08.02.2023 r.

 

 

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

ogłasza    konkurs ofert na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków przy ul. Czerniakowskiej 46, 48, 50, 52, 54 , 56 i 58  oraz Zwierzynieckiej 7, 9, 11,  13 ,15 i 17 w Warszawie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie  pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 27.02.2023 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2023.r. o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl