konkurs ofert na wykonanie zamiennego projektu budowlanego ogólnodostępnego parkingu

 

                                                                                                                               Warszawa, 29.11.2018 r.

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.
 

ogłasza II konkurs ofert na wykonanie zamiennego projektu budowlanego ogólnodostępnego parkingu przy ul. Zwierzynieckiej w Warszawie, uwzględniającego istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 17.12.2018 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-meilem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl