Konkurs ofert na wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie osiedla SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.

 

                                                                                                                                Warszawa, 20.10.2022 r.

 

 

KONKURS OFERT

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

 

Ogłasza konkurs ofert na wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie osiedla SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie  pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl 

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 07.11.2022 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2022 r. o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl