Konkurs ofert na wymianę stolarki drewnianej na stolarkę drzwiową o klasie odporności ogniowej EI 30 do schowków na klatce schodowej

 

                                                                                                                                Warszawa, 13.04.2022 r.

 

 

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

Ogłasza konkurs ofert na wymianę stolarki drewnianej na stolarkę drzwiową o klasie odporności ogniowej EI 30 do schowków na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy  ul. Czerniakowskiej 50 w Warszawie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie  pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 27.04.2022 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2022 r. o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl