Konkurs ofert na wymianę stolarki okiennej w ilości 8 szt. w pawilonie biurowo-handlowym w budynku przy ul. Czerniakowskiej 58 w Warszawie.

 

                                                                                                                                 Warszawa, 20.10.2022 r.

 

KONKURS OFERT

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

Ogłasza   konkurs ofert na wymianę stolarki okiennej w ilości 8 szt.
w pawilonie biurowo-handlowym w budynku przy ul. Czerniakowskiej 58
w Warszawie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie  pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl 

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 04.11.2022 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2022 r. o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl