Konkurs ofert na wymianę wodomierzy budynkowych w SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.

 

                                                      

                                                                                             Warszawa, 25.01.2019 r.

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

ogłasza konkurs ofert na:

1.Wymianę wodomierzy budynkowych w SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 18.02.2019 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2019 o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert  oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-meilem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl