Konkurs ofert na wymianę zaworów pod pionowych na instalacji zimnej i ciepłej wody

 

                                                                                                                                   Warszawa, 11.07. 2022 r.

 

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

 

Ogłasza konkurs ofert na wymianę zaworów pod pionowych na  instalacji zimnej i ciepłej wody w piwnicy w budynkach przy  ul. Czerniakowskiej 46, 48, 50, 52, 54 i 56 oraz w budynkach przy ul. Zwierzynieckiej 7, 9, 11, 13, 15 i  17
w Warszawie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie  pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 27.07.2022 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2022 r. o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl