konkurs ofert na zakup, instalację , wdrożenie , szkolenie, nadzór autorski zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi Spółdzielni Mieszkaniowej

 

                                 Warszawa, 21.02.2024 r.

 

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

ogłasza   konkurs ofert na zakup, instalację , wdrożenie , szkolenie, nadzór autorski zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi Spółdzielni Mieszkaniowej

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie  pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: zarzad@sbmpodkopcem.com.pl

2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 13.03.2024 r. do godz.1200 w siedzibie Spółdzielni.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2024  o godz.13 00 w siedzibie Spółdzielni.

4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Paweł Sawicki i Marek Sidorczuk  pod numerem telefonu (22) 851 50 18 lub e-mailem: zarzad@sbmpodkopcem.com.pl