Konkurs ofert na:

 

                                                                                                                               Warszawa, 09.04.2019 r. r.

 

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

                                 w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

ogłasza konkurs ofert na:

Zadanie nr 1- remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zwierzynieckiej 15 w Warszawie.

Zadanie nr 2 – remont pomieszczenia pralni w budynku przy ul. Czerniakowskiej 48 w Warszawie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie
w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.
2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 24.04.2019 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni
3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2019 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.
4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski
i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl