ogłasza konkurs na remont ciągów pieszo-jezdnych na terenie osiedla SBM” Kopcem” w Warszawie

 

Warszawa, 21.03.2023 r.

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b

ogłasza konkurs na:

remont ciągów pieszo-jezdnych na terenie osiedla SBM”  Kopcem”
w Warszawie.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie  pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 04.04.2023 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2023.r. o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl