Przetarg na modernizację placu zabaw

 

Warszawa, 11.04.2018 r.

 

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

 Ogłasza II przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację placu zabaw
przy ul. Czerniakowskiej 52 w Warszawie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

 

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie
w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 07.05.2018 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2018 o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie  przetargu nieograniczonego oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i  Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl