Przetarg na projekty budowlano-wykonawcze instalacji elektrycznych

 

Warszawa, 29. 12. 2016 r.

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

 ogłasza konkurs ofert na :

 1. Sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Czerniakowskiej 46,48,52 oraz ul. Zwierzynieckiej 11 i 15 w Warszawie,
 2. Sporządzenie szczegółowych kosztorysów inwestorskich i ślepych instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych w części administracyjnej wraz z wymianą rozdzielni głównej, w budynkach przy ul. Czerniakowskiej 46,48,52 oraz przy ul. Zwierzynieckiej 11 i 15 w Warszawie,
 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd wtykowych części administracyjnej wraz z wymianą rozdzielni głównej, w budynkach przy ul. Czerniakowskiej 46,48 i 52 oraz przy ul. Zwierzynieckiej 9,11,13 i 15 w Warszawie.

 Pozostałe informacje:

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać (odpłatnie 50,00 PLN)
  w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.
  Konto bankowe SBM „Pod Kopcem” w banku PKO BANK POLSKI S.A
  nr 08 1020 1156 0000 7402 0007 3981
 2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do 16.01.2017 r. do godz.1600
  w siedzibie Spółdzielni.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2017 o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.

Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-meilem: sbmpodkopcem3@n-s.pl