Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

 

Warszawa, 29 stycznia 2024 roku

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Pod Kopcem” w Warszawie, ul. Zwierzyniecka 8b ogłasza

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

 

Przedmiotem przetargu jest lokal usługowy o łącznej powierzchni 16,64 m², który znajduje się na parterze budynku przy ul. Czerniakowskiej 58 w Warszawie. Lokal jest klimatyzowany.

Budynek usytuowany jest w atrakcyjnej lokalizacji na granicy Mokotowa i Śródmieścia, w dobrze skomunikowanym rejonie ulic Bartyckiej i Czerniakowskiej, na terenie osiedla mieszkaniowego „Pod Kopcem”. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są przystanki autobusowe oraz sklepy Biedronka i Żabka.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 1 101 zł netto miesięcznie (66,16 zł/m²). Cena ta zawiera oprócz czynszu opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości, zaliczkę na c.o. i zimną wodę. Umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych najemca będzie miał obowiązek podpisać we własnym zakresie etc.

Okres najmu: co najmniej dwa lata.

Przeznaczenie pomieszczeń: handel (z wyłączeniem sklepu spożywczego), mała gastronomia, biuro, usługi lub inna działalność nieuciążliwa.

Lokal będzie dostępny natychmiast po podpisaniu umowy najmu.

Dokumenty przetargowe należy składać w zamkniętych kopertach w biurze SBM „Pod Kopcem”, ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa do dnia 16 lutego 2024 roku do godz. 16.00.

Otwarcie kopert i przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2024 roku w biurze SBM „Pod Kopcem”, o godz. 15.30.

 

W zgłoszeniu do przetargu należy zawrzeć:

  1. a) imię, nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę oferenta
  2. b) datę sporządzenia zgłoszenia
  3. c) informacje o podmiocie (m.in. czas obecności na rynku, charakterystyka działalności i inne istotne informacje o firmie startującej w przetargu)
  4. d) opis planowanej działalności w lokalu (w ramach przeznaczenia lokalu określonego w ogłoszeniu)
  5. e) ewentualnie inne dodatkowe propozycje lub informacje dotyczące lokalu
  6. f) aktualny odpis z właściwego rejestru, kopie decyzji o nadaniu NIP i zaświadczenia o numerze REGON
  7. g) oświadczenie o prowadzeniu przez oferenta działalności gospodarczej w innym lokalu (jeżeli taką prowadzi) z podaniem adresu Wynajmującego
  8. h) wartość zaoferowanej wysokości czynszu najmu, która nie może być niższa od wywoławczej kwoty czynszu
  9. i) deklarację o wpłacie w dniu podpisania umowy najmu kaucji zabezpieczającej w wysokości określonej regulaminem
  10. j) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dostępna w biurze Spółdzielni)

 

Regulamin najmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu jest do wglądu w biurze SBM „Pod Kopcem” (czynne w poniedziałki od 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku od 8.00 – 16.00). Regulamin jest również dostępny na stronie www.sbmpodkopcem.com.pl. Więcej informacji tel.: 510 244 808, mail: zarzad@sbmpodkopcem.com.pl

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZENIE DANYCH OSOBOWYCH

q Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych – Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Pod Kopcem” w Warszawie, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz archiwizowania danych, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.

q Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych przez administratora danych – Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Pod Kopcem” w Warszawie, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego tj. ogłoszenia wyników przetargu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej oraz w protokołach organów Spółdzielni.

q Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

q Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej w siedzibie Spółdzielni, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

 

Czytelny podpis osoby udzielającej zgody ……………………………………………..