Przetarg na wynajem powierzchni biurowej

 

Warszawa, 21 września 2020 roku

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Pod Kopcem” w Warszawie, ul. Zwierzyniecka 8b ogłasza

Przetarg na wynajem powierzchni biurowej

 

Przedmiotem przetargu jest 13 pomieszczeń o łącznej powierzchni 297,07 m² (wraz z korytarzami), które  znajdują się:

– na parterze budynku przy ul. Czerniakowskiej 58 (249,35 m²)

– w piwnicy budynku przy ul. Czerniakowskiej 58 (47,72 m²)

Ich powierzchnia jest zróżnicowana, od 1,76 m² do 186,69 m²

Budynek znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji na granicy Mokotowa i Śródmieścia, w dobrze skomunikowanym rejonie ulic Bartyckiej i Czerniakowskiej, na terenie osiedla mieszkaniowego „Pod Kopcem”. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są przystanki autobusowe.

Dokumenty przetargowe należy składać w zamkniętych kopertach w biurze SBM „Pod Kopcem”, ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa do dnia 7 października 2020 roku do godz. 16.00.

Otwarcie kopert i przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2020 roku w biurze SBM „Pod Kopcem”, o godz. 15.00.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 35 zł netto/m² miesięcznie plus opłaty za media, odbiór odpadów komunalnych, użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości etc.

Okres najmu: co najmniej dwa lata.

Przeznaczenie pomieszczeń: handel (w pomieszczeniach działał sklep spożywczy), gastronomia, biura lub inna działalność nieuciążliwa.

Lokale będą dostępne od 15 października 2020 roku.

 

W zgłoszeniu do przetargu należy zawrzeć:

 1. a) imię, nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę oferenta
 2. b) datę sporządzenia zgłoszenia
 3. c) informacje o podmiocie (m.in. czas obecności na rynku, charakterystyka działalności i inne istotne informacje o firmie startującej w przetargu)
 4. d) opis planowanej działalności w lokalu (w ramach przeznaczenia lokalu określonego w ogłoszeniu)
 5. e) inne dodatkowe propozycje lub informacje dotyczące lokalu
 6. f) aktualny odpis z właściwego rejestru, kopie decyzji o nadaniu NIP i zaświadczenia o numerze REGON
 7. g) oświadczenie o prowadzeniu przez oferenta działalności gospodarczej w innym lokalu (jeżeli taką prowadzi) z podaniem adresu Wynajmującego
 8. h) wartość zaoferowanej wysokości czynszu najmu, która nie może być niższa od wywoławczej kwoty czynszu
 9. i) deklarację o wpłacie w dniu podpisania umowy najmu kaucji zabezpieczającej w wysokości określonej regulaminem
 10. j) zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg załączonego poniżej wzoru

 

Regulamin najmu lokali użytkowych jest do wglądu w biurze SBM „Pod Kopcem” (czynne w poniedziałki od 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku od 8.00 – 16.00). Regulamin jest również dostępny na stronie www.sbmpodkopcem.com.pl. Więcej informacji tel.: 510 244 808, mail: sbmpodkopcem.zarzad@n-s.pl

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych – Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Pod Kopcem” w Warszawie, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz archiwizowania danych, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.
 • Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych przez administratora danych – Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Pod Kopcem” w Warszawie, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego tj. ogłoszenia wyników przetargu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej oraz w protokołach organów Spółdzielni.
 • Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 • Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej w siedzibie Spółdzielni, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

 

Czytelny podpis osoby udzielającej zgody ……………………………………………..